Onderwijs

Er zijn in totaal 14 groepen op 'De Wijngaard'. Er zijn twee kleutergroepen, ook wel JRK (jonge risico kinderen) genoemd. Verder zijn er tien regulieren SBO-groepen en twee structuur- of clustergroepen.

De reguliere SBO-groepen zijn, voornamelijk, samengesteld op basis van leeftijd. Verder spelen leerniveau en sociaal-emotionele ontwikkeling een rol bij de plaatsing in een bepaalde groep. In een reguliere SBO-groep kunnen zestien leerlingen zitten, terwijl inde JRK- en clustergroepen maximaal twaalf leerlingen zitten. Door twee instroommomenten in de loop van het jaar, in januari en april, kunnen er aan het begin van het schooljaar minder kinderen in een groep zitten.

In een reguliere SBO-groep staat een leerkracht voor de groep, terwijl bij de JRK- en clustergroepen een leerkracht en een onderwijsassistent voor de groep staan.

 

 

Om wat dieper in te gaan op de inhoud van het onderwijs, zijn een aantal vakken uitgewerkt:

Aan het begin van dinsdag, woensdag en donderdag wordt aan de leerlingen een Bijbelverhaal verteld. Hiervoor wordt de methode 'Hoor het Woord' gebruikt. Op maandag leren kinderen een psalmvers of een vraag van de Heidelbergse Catechismus. Vrijdag krijgen de leerlingen uit de onderbouw een Bijbelse verwerking en de kinderen uit de midden- en bovenbouw Bijbelse vragen.

 

De basisvakken die gegeven worden zijn lezen, schrijfonderwijs, taal en rekenen.

Bij technisch lezen wordt voor het aanvankelijk leesonderwijs de methode 'Lijn 3' gebruikt. Bij voortgezet technisch lezen wordt gebruik gemaakt van de leeslijn-methode. Daarnaast besteden we ook aandacht aan BAVI-lezen. Hierin wordt een groot accent gelegd op de 'beleving' van het lezen. Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode 'Nieuwsbegrip XL'.

Voor het onderdeel 'taal' werken we met de methode 'Taalverhaal' Elke week staat er een woordpakket centraal. Deze wordt besproken en ingeoefend. Voor het onderdeel 'spelling' maken we gebruik van de methode 'PI-spello'.

Bij rekenen wordt de methode 'Rekenzeker' gebruikt. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de rekendidactiek zijn hierin verwerkt. In deze methode wordt de succes voor elke leerling vergroot. Naast 'Rekenzeker' maken we in de onderbouw ook gebruik van de methode 'Met sprongen vooruit'. Deze methode wordt ingezet om het getalbegrip te vergroten en automatiseren te bevorderen.

 

Verder wordt er aandacht gegeven aan wereldoriënterende vakken, zoals aardrijkskunde (wereldzaken), geschiedenis (tijdzaken), biologie (natuurzaken) en verkeer, en expressievakken als muziek, handvaardigheid, techniek en tekenen.

 

Naast bovengenoemde vakken wordt er ook veel aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Hieraan hechten wij veel waarde, omdat een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang is voor het staan in het leven. Juist de kinderen op een school voor speciaal basisonderwijs hebben hierin veel aandacht nodig. We werken met de methode 'Kinderen en hun sociale talenten'.

 

Vanaf groep 1 wordt er Engels gegeven, vanuit de methode 'My name is Tom'. Deze methode is een doorlopende leerlijn Engels voor het basisonderwijs. Met 'My name is Tom' leren kinderen op natuurlijke wijze de Engelse taal en stimuleert op speelse wijze de taalverwerving bij kinderen van groep 1 t/m 8.