Onze identiteit

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Deze is vastgelegd in de wetgeving van de overheid. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

 

Om het doel van opvoeding en onderwijs te omschrijven kunnen we niet heen om vragen rond het mens-zijn. De visie op het mens-zijn bepaalt in sterke mate het doel van opvoeding en onderwijs. Hierbij willen we Gods Woord laten spreken als het enige richtsnoer. In Zijn Woord tekent de Heere hoe het leven van Zijn schepselen behoort te zijn, hoe dit leven van in werkelijkheid is en ook hoe dit kan veranderen in leven tot Zijn eer.

 

In de Bijbel lezen we hoe de Heere God de mens schiep. Aan het einde van het scheppingsverhaal, als de mens geschapen is, wordt het scheppingsverhaal afgesloten met de woorden: "En ziet, het was zeer goed!"

Aangrijpend is het dan om te lezen dat de mens de band met zijn Schepper heeft verbroken, waardoor nu alle mensen schuldig staan voor God. Zij voldoen niet meer aan het doel waarvoor ze geschapen zijn; ze leven ten diepste uit zichzelf een leven zonder God. Bij de doop van kinderen in de kerk wordt zo indringend gezegd: "Wij zijn met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns, zodat we in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden.'

Toch is het hierbij niet gebleven. Als dat zo zou zijn, zou opvoeding en onderwijs ten diepste geen zin hebben, ja zelfs onmogelijk zijn. De Heere zelf wijst in Zijn Woord een weg aan, waardoor het woeste leven van een mens weer hersteld kan worden. Direct na onze (af)val van God, beloofde Hijzelf de komst van de Zaligmaker, de Verlosser, de Messias. Het loopt als een gouden draad door de Bijbel: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." Hij, de Zoon van God werd beloofd; op Gods tijd kwam Hij. Hij zorgde voor Zijn komst, Zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart dat schuldige mensen weer met God verzoend kunnen worden.

 

Dit vraagt ingrijpende verandering van de mens. De Bijbel tekent ons eerlijk, dat ieder kind in zonden ontvangen en geboren is en dat doordoor van God is gescheiden. Diezelfde Bijbel schetst in bewogenheid het werk van de Zaligmaker om door Hem weer met God verenigd te worden. Het realiseren van die verandering lukt nooit door onze eigen kracht. Het is een werk van God dat in de harten van onze kinderen nodig is en waarvan de Bijbel getuigt dat Hij dit ook wil werken. Daarvoor wil de Heere opvoeding en onderwijs als middelen gebruiken om het geloof in de enige zaligmaker in het hart te werken door wedergeboorte, door bekering.

 

Dit bepaalt dan ook onze missie:

Op onze school willen we christelijk onderwijs geven, waardoor kinderen tot Christus worden gebracht en worden voorbereid en gevormd tot leden van de maatschappij, rekening houdend met hun specifieke mogelijkheden, opdat de school een veilige basis is als poort naar de toekomst.