Het bestuur

'De Wijngaard' is één van de vijf scholen van de Stichting Speciaal Onderwijs Randstad. Tot deze stichting behoren ook 'De Rank', een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, 'De Akker', evenals 'De Wijngaard' een school voor speciaal basisonderwijs, Ds. Beversluisschool te Gouda (SBO) en ds. Samuëlschool (ZML en SO-gedrag). De stichting is opgericht op 01 augustus 2019 en is statutair gevestigd in Barendrecht.

De Raad van Toezicht telt op dit moment vijf leden en deze zijn afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Christelijk Gereformeerde Kerken en/of de Oud Gereformeerde Gemeenten.

Voor hun benoeming betuigen bestuursleden schriftelijk hun instemming met de in de statuten van de stichting geformuleerde grondslag.

 

Naast de leden van de Raad van Toezicht participeren twee directeur-bestuurders als het dagelijks bestuur. Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en zorgen, samen met de directies van de scholen, voor goede kwaliteit van het onderwijs.

 

 

Namens onze stichting zitten de volgende personen in de Raad van Toezicht:

dhr. W.J. van Wijngaarden

Voorzitter

dhr. L. G. Verdouw

2de Voorzitter

mw. J. Lindner-Roza


dhr. E. Seip

dhr. G. de Jong


Namens onze stichting zitten de volgende personen in het dagelijks bestuur:

dhr. J. Voorthuijzen

 

Dagelijks bestuur ZML

dhr. M. Aarnoudse

 

Dagelijks bestuur SBO