Aanmelden

Nadat u, als ouder(s)/verzorger(s), een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor onderwijs op een speciaal basisonderwijsschool van de Commissie van Toelating (CvT) heeft ontvangen, kunt u uw kind persoonlijk bij ons aanmelden. Bij het aanmelden krijgt u de uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek, waarin o.a. de onderwijsvorm van onze school, het vervoer naar onze school en de identiteit van onze school aan de orde komen.

Nadat wij de toelaatbaarheidsverklaring tot toelating voor de JRK, het SBO of SBO++ onderwijs hebben ontvangen, vragen wij het dossier van de leerling op. Door te kijken welke hulpvragen de leerling heeft op het gebied van onderwijs en zorg, beoordeelt de Commissie van Begeleiding (CvB) of wij, als school, de leerling kunnen bieden wat het nodig heeft. Heeft een leerling meer hulp nodig op één of beide gebied(en), wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Ligt de hulpvraag op het gebied van zorg, dan nodigen we doorgaans ook de gemeente uit.

Als de Commissie van Begeleiding beoordeeld heeft dat een leerling geplaatst kan worden, zenden wij u een aanmeldingsformulier. Nadat deze terugontvangen is, wordt uw kind ingeschreven. U wordt meegedeeld wanneer uw kind geplaatst kan worden.

Ons SBO ++ onderwijs is gelijkwaardig aan cluster IV-onderwijs en staat voor zwaardere gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Met een SBO++ verklaring kan uw kind in één van onze structuurgroepen geplaatst worden. Echter krijgen we vanuit andere samenwerkingsverbanden in toenemende mate aanvragen om leerlingen vanuit hun samenwerkingsverband op te vangen. Echter zijn de twee clustergroepen in eerste plaats voor ons eigen samenwerkingsverband, om zo zorg te kunnen dragen voor ons dekkend netwerk.

 

 

Algemene toelatingscriteria:

  • Zoal hierboven beschreven is, komen alleen kinderen in aanmerking voor plaatsing op onze school, als ze daarvoor een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring hebben.
  • De Wijngaard is een school voor speciaal (basis)onderwijs op reformatorische grondslag. Dit betekent in het algemeen, dat alleen kinderen worden toegelaten, waarvan ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van onze school onderschrijven.
  • Vanwege wettelijke bepalingen zijn we verplicht kinderen uit Barendrecht toe te laten, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) toelating wensen, maar die de grondslag niet willen onderschrijven. Van die ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd de grondslag te respecteren.
  • Het kind moet tenminste 4 jaar zijn.
  • Kinderen moeten (in principe) zindelijk zijn.