Naam en richting

De naam van de school is 'De Wijngaard'. In de Bijbel wordt verschillende keren (psalm 17: 37, Jesaja 5: 4, Mattheüs 20: 1-8, Mattheüs 21: 28-46, Lukas 20) gesproken over een wijngaard. De wijngaard is de plaats waar gewerkt wordt. Dit werken heeft niet alleen een letterlijke, maar ook een geestelijke betekenis. Door de kinderen en de leerkrachten wordt er gewerkt om vruchten te verkrijgen. Uit de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mattheüs 21) is echter te leren dat het loon voor het werken niet afhankelijk is van de geleverde prestaties, maar dat het genadeloon is. De leerlingen die 'De Wijngaard' bezoeken, zullen in aardse zin misschien niet zulke hoge arbeidsprestaties leveren. Dit staat God echter niet in de weg om hen de gewenste geestelijke vrucht te geven. Allen die bij de school betrokken zijn (naast leerlingen en personeel, ook  ouder(s)/verzorger(s) en bestuur) arbeiden op hun eigen wijze in 'De Wijngaard'. De vrucht of het loon wordt ons alleen geschonken door een genadig God.

'De Wijngaard' is een school voor speciaal (basis)onderwijs. De grondslag van de school is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in artikel 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijven geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid (te weten: de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels en de Heidelbergse Catechismus) zoals deze zijn vastgelegd door de Nationele Synoade, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618/1619.

 

Schoolgrootte

Per 1 oktober 2018 telde de school 171 leerlingen. Door de instroom van kinderen in de loop van vorig schooljaar hadden we aan het einde van het schooljaar 180 leerlingen. Dit schooljaar beginnen we met een leerlingenaantal van 167. Op de JRK (groep 1/2) hebben we 17 leerlingen, op cluster-IV hebben we 16 leerlingen en op het SBO hebben we 134 leerlingen.